สมุนไพร

การรักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร เป็นภูมิป็ญญาท้องถิ่นที่ บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์จากประสบการณ์เพื่อแก้!]ญหาการดำรงชีวิตโดย พัฒนาเป็นองค์ความรู้ภูมิปญญาตามด้กยภาพและสภาพแวดล้อมที่เปันอยู่ ของตนผ่านการสังเกต ทดลองและถ่ายทอดเป็นความรัมาล่รุ่นต่อรุ่นมิการ ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และ ลี่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานของภูมิป็ญญาซาวบ้านในการใช้สมุนไพรไทย เพื่อรักษาโรคอยู่บนหลักการที่ว่าคนมิสุขภาพดีเมื่อธาตุทั้งลี่ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ในร่างกายมิความสมดุล ด้งนั้น เมื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเพราะ ขาดความสมดลจึงจะทำการปรับธาตุให้เกิดภาวะสมดุลโดยใช้ยาสมุนไพร

ยาสมุนไพร

You may also like...

error: Content is protected !!